CNC 수직형 머시닝 센터 MAHO MH 700 S

카테고리 CNC 밀링 머신 및 머시닝 센터 MAHO
제조업체 MAHO

보관된 광고

일반 정보

위치 이탈리아
지역
제조 연도 1990
품질 보증 품질 보증 없음

기술 데이터

작업대 길이 630 mm
작업대 너비 500 mm
공구 매거진의 공구 개수 36
수직 스핀들 최저 회전 속도 20 1/min
수직 스핀들 최고 회전 속도 6300 1/min
이동 길이 X축 (기계식 이송) 700 mm
이동 길이 Y축 (기계식 이송) 500 mm
이동 길이 Z축 (기계식 이송) 600 mm
X축 최고 이송 속도 166.7 mm/s
Y축 최고 이송 속도 166.7 mm/s
Z축 최고 이송 속도 166.7 mm/s
기계 중량 6 t

장비

MAHO CNC 432
유니버설 회전 헤드 (수평-수직)
회전 작업대
Fiber laser LVD Electra FL-3015
Pipe and Tube 3D Laser BLM ADIGE GROUP LT823DBML
Piata Industriala. Magazin de informatie industriala si oportunitati de afaceri!
Place on Your banner. To add Your banner, please contact us.